Medezeggenschapscultuur en decentralisatie

Home » Standpunten » Medezeggenschapscultuur en decentralisatie

Een goede vertegenwoordiging van medezeggenschapsorganen is een sleutelelement om een universiteit te zijn die iedere student iets kan bieden. Op het moment dat iedere student vertegenwoordigd wordt, zullen studenten zich ook niet uitgesloten voelen, en ook het gevoel hebben dat er wat aan hun problemen gedaan kan worden. Echter is er ruimte voor verbetering wat betreft de taken en bevoegdheden van verkozen studentenvertegenwoordigers en de medezeggenschapscultuur. Op basis van de problemen waar studenten tegenaan lopen, en aanbevelingen van onderzoeksrapporten van Het Ministerie van OCW wil Liberi Erasmi het volgende bereiken:

Een verbeterd en verbredend electoraal systeem

 • Open verkiezingen voor alle medezeggenschapsposities op de universiteit. Het huidige gevaar is dat studenten functies bekleden en daarbij rechten aan hun worden toegekend die gaan over medestudenten zonder dat zij daar electoraal voor gekozen zijn. Dit komt voornamelijk voor bij functies vanuit de opleidingscommissie.
 • Vertegenwoordiging van de achterban is een uitdaging. Er is regelmatig weinig animo voor de medezeggenschap, zowel om kandidaat te stellen als om te gaan stemmen bij verkiezingen. De gemiddelde jaarlijkse opkomst voor de Universiteitsraad bedraagt rond de 10%. Een betere promoting van de medezeggenschapsverkiezingen vanuit de universiteit is daarom wenselijk. Dit betekent dus dat er betere inlichtingen moeten komen over de medezeggenschapsorganen, en betere promoting van de verkiezingen op meerdere plekken op de universiteit. masters, evenals een betere vakinhoudelijke samenwerking vanuit de EUR met andere universiteiten dat hiervoor vereist is.
 • Meer Erasmus kanalen dienen aandacht te besteden aan de studentenverkiezingen, en er dient ook meer ruimte gegeven te worden aan studentenpartijen om medestudenten bewust te maken van de verkiezingen.
 • Ook docenten en tutoren kunnen hierin een rol spelen om studenten bewust te maken van hun stemrecht en participatierecht. Een korte herinnering in de les zou al een effect hebben.
 • Debatten vanuit Erasmus studio om zichtbaarheid verkiezingen te bevorderen, en dat studenten ook beter weten waarop ze stemmen.
 • Onderzoeken of er een beloningssysteem gekoppeld kan worden aan het uitbrengen van je stem.

Betere voorbereidingen en inwerkperiodes voor studenten met een bestuursfunctie

 • Zorg voor een goede overdracht d.m.v. vroegtijdige functie inlichtingen voor het bestuurstermijn en begeleidende inwerkprocessen tijdens de eerste fase van de bestuurstermijn. Leden van opleidingscommissies en studentleden zijn vaker minder goed op de hoogte van hun wettelijke taken en bevoegdheden. Goede inlichtingen en inwerkperiodes zijn dus cruciaal, zeker vanwege relatief korte zittingsperiodes van studenten.
 • Er moeten statuten en medezeggenschapsreglementen worden opgesteld vanuit de verschillende medezeggenschapsorganen om een duidelijk beeld te hebben waar elk orgaan voor staat, en wat de rechten en plichten zijn van studentenvertegenwoordigers binnen deze medezeggenschapsorganen.

Betere voorbereidingen en inwerkperiodes voor studenten met een bestuursfunctie

 • Zorg voor een goede overdracht d.m.v. vroegtijdige functie inlichtingen voor het bestuurstermijn en begeleidende inwerkprocessen tijdens de eerste fase van de bestuurstermijn. Leden van opleidingscommissies en studentleden zijn vaker minder goed op de hoogte van hun wettelijke taken en bevoegdheden. Goede inlichtingen en inwerkperiodes zijn dus cruciaal, zeker vanwege relatief korte zittingsperiodes van studenten.
 • Er moeten statuten en medezeggenschapsreglementen worden opgesteld vanuit de verschillende medezeggenschapsorganen om een duidelijk beeld te hebben waar elk orgaan voor staat, en wat de rechten en plichten zijn van studentenvertegenwoordigers binnen deze medezeggenschapsorganen.

 Efficiëntere vormen van de bestuurscultuur in en tussen de medezeggenschapsorganen

 • Betere afstemming en samenwerking tussen de verschillende niveaus in de medezeggenschap zoals de Universiteitsraad de Faculteitsraden en de opleidingscommissies. Er vindt momenteel nauwelijks contact plaats tussen de verschillende medezeggenschapsorganen, en vaak zijn de verschillende organen ook niet op de hoogte van de problemen die spelen op elkaars niveau. Beter contact tussen alle studentenvertegenwoordigers is dus essentieel voor een betere bestuurscultuur, en bij het komen tot overeenkomsten voor bijv. onderwijs en-examenreglementen.
 • Betere representatie van studenten vanuit alle opleidingen. Het is dus onwenselijk dat er een oververtegenwoordiging is vanuit één studie binnen een faculteitsraad.
 • Uitbreiding van taken en bevoegdheden van verkozen studentenvertegenwoordigers en de medezeggenschapsorganen. Denk hierbij aan dat de studentenvertegenwoordigers over dezelfde middelen kunnen beschikken als de docenten en medewerkers om hun taken optimaal te kunnen uitvoeren.
 • Werken met duidelijk vindbare portefeuilles voor faculteiten, diensten en domeinen; ieder lid heeft dan een aantal aandachtsgebieden waardoor leden van andere medezeggenschapsorganen makkelijker weten bij wie zij terecht kunnen bij vragen en opmerkingen.
 • Duidelijkere rolafbakening, zodat leden van de medezeggenschap hun bevoegdheden beter begrijpen en daarnaar handelen.
 • De relatie tussen bestuurders en medezeggenschap bevorderen door o.a. meer informele vergaderingen waarbij allerlei studenten en studenten associaties betrokken kunnen zijn.
 • Een grotere zichtbaarheid van studentenvertegenwoordigers zodat studenten eerder contact kunnen opnemen voor hun input

Studentenerkenning

Erkenning vanuit de universiteit wanneer er wordt gekozen voor een bestuursjaar bij een studievereniging of bij een studentenpartij. Een erkend certificaat vanuit de universiteit zal studenten de erkenning geven voor de persoonlijke en financiële investeringen die ze maken

Decentralisatie

 • Studenten krijgen stemrecht over belangrijke besluiten die worden genomen door de EUR voor universitair beleid. Uit peilingen blijkt dat dit onvoldoende gebeurt waardoor er besluiten kunnen worden genomen tegen hun belang in.
 • Studenten/medezeggenschapsorganen krijgen inspraak over wie de nieuw (vice) rector wordt/blijft. We zijn voor een democratisch gekozen rector, en voorzitter van de CvB door studenten met een vaste bestuurstermijn. Een rector hoort er voor de studenten te zijn, daarom zou de beste kandidaat niet in een besloten kring zonder de mening van studenten gekozen mogen worden.
 • Leden van de universiteitsraad zijn betrokken bij sollicitatieprocedures van de  werving voor leden in het College van Bestuur en Raad van Toezicht.
Volg Liberi Erasmi op social media
Over ons
Contact
info@liberierasmi.nl
Burgemeester
Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam
© 2023 Liberi Erasmi. All rights reserved.
nl_NLDutch